SimLean handledning

Intro

Sim Lean är ett webbaserat spel som syftar till att träna upp förmågan att planera byggproduktion utifrån ett leantänkande. I tre olika virtuella byggprojekt ges spelaren möjlighet att träna på att styra flödet av material och personalresurser på ett effektivt sätt. Genom att se slutkostnaden och byggtiden och analysera volymen slöseri och typen av slöseri kan spelaren lägga upp nya planeringsstrategier inför nästa spelomgång. Läs noga genom förutsättningarna för spelet. Spela gärna en gång för att bekanta dig med hur du gör dina val kring materialleveranser och yrkesarbetare.

Innehåll

  1. Starta spelet
  2. Spelets förutsättningar
  3. Projektfakta
  4. Spela
  5. Planering-Göra val i förväg
  6. Omplanering-Förändra under spelet
  7. Analysera resultatet

SimLean lanserades första gången 2007 baserat på en grundidé skapad av Lean Forum Bygg och med stöd av SBUF, Boverket. SimLean har sedan vidareutvecklats i flera omgångar med stöd av CMB (Centrum för management i byggsektorn) vid Chalmers, FLIBA (Europeiska Regionens Utvecklingsfond, Interreg IV A samt Västra Götalandsregionen). Prolog och Chalmers har varit projektledare under olika utvecklingsfaser, Profundis har gjort spelutveckling/-design och Lisa Fernell har svarat för grafisk design och 3D-modellering. Sveriges Byggindustrier, IVF, Skanska och Wästbygg har bidragit med praktisk kunskap om Lean och byggandets industrialisering.

Starta

Spelet finns på www.simlean.se och är fritt tillgängligt.

Tre spelnivåer finns.

nivå 1 ska du uppföra en 1,5-plans villa med en boarea (BOA) på 170 m² och en budget på 2,5 mkr. Fyra aktiviteter ska genomföras. Till din hjälp har du fyra kategorier av yrkesarbetare.

nivå 2 ska du uppföra ett flerfamiljshus i tre våningar med en boarea (BOA) på 2 200 m² och en budget på 24 mkr. Det är samma fyra aktiviteter som på nivå 1 som ska genomföras, men nu sker arbetet på tre våningsplan och du kan använda fler yrkesarbetare.

nivå 3 ska du uppföra ett kontorskomplex i åtta våningsplan. Projektets budget är 280 mkr. Även här är det samma aktiviteter som på tidigare spelnivåer, men spelet kompliceras av att du har ännu fler yrkesarbetare att leda.

Skapa grupp

Genom att spela i en grupp kan alla deltagare, t ex studenter i en klass eller medarbetare i ett företag, på ett enklare sätt jämföra sina resultat. Skapa en grupp genom att ange ett gruppnamn, som du själv väljer, och din mailadress. Du får då via mail en access kod som gruppens deltagare ska ange då de startar spelet.

Förutsättningar

Fyra aktiviteter och fyra yrkeskategorier

I Sim Lean ska du som spelare uppföra ett byggprojekt på ett så resurseffektivt sätt som möjligt, dvs att undvika att material skadas eller blir över och att yrkesarbetarna är motiverade och inte behöver vänta.

I spelet ska du utföra fyra aktiviteter med hjälp av fyra yrkeskategorier. Stommen byggs av stomarbetare, stomkompletteringen byggs av stomkompletteringsarbetare, invändigt ytskikt byggs av ytskiktsarbetare och installationer byggs av installationsmontörer.

Aktiviteterna utförs i följande ordning: stomme, stomkomplettering, invändigt ytskikt och installation. För att arbetarna inom en yrkeskategori skall kunna utföra arbete på ett våningsplan måste framförvarande kategori först vara klar med sitt arbete på våningsplanet. Det innebär t ex att på våningsplan 1 måste stommen vara färdigmonterad innan stomkompletteringen kan påbörjas.

Arbetstid och effektivitet

Yrkesarbetarnas tid fördelas mellan produktion, som omfattar direkt och indirekt monteringsarbete, medbestämmande, som omfattar tid för planering och erfarenhetsutbyte, och städning, som omfattar tid för organisering och städning på arbetsplatsen.

Effektiviteten beror av hur motiverade yrkesarbetarna är, hur mycket tid som de ägnar åt planering samt hur god ordningen är på arbetsplatsen. Motivation är ett mått på hur medarbetarnas trivs och hur engagerade de är. Motivationen påverkas positivt om de inte behöver vänta på material eller på framförvarande aktör. Motivationen påverkas också av graden av medbestämmande och av hur välordnad och städad arbetsplatsen är.

Material och lagerplats

Fyra materialslag används. För stommen används stommaterial, för stomkompletteringen används stomkompletteringsmaterial osv. Du styr själv över samtliga leveranser. Det innebär att du bestämmer när leveranser ska ske och hur mycket material som ska levereras varje gång.

Material som lagras på byggplatsen binder kapital och kostar extra i form av lagerutrymmen och extra hantering.

Om lagret blir överfullt blir arbetsplatsen mer oordnad, vilket försämrar effektiviteten.

På arbetsplatsen finns en särskild upplagsplats för att lagra material. Du bestämmer hur stor andel av denna yta som ska användas för varje materialslag. Material som inte får plats på denna yta, t ex för att du beställt hem mer material än yrkesarbetarna hinner montera, placeras någon annanstans på byggarbetsplatsen där det för tillfället finns plats. Det tar extra lång tid att hämta material som placerats på tillfälliga lagerplatser eftersom dessa platser kan ligga långt bort och inte heller vara planerade för att lagra material.

Väderleksrapporter och väderskydd

Vädret, som slumpas fram baserat på verkliga väderdata, inverkar på byggarbetet. Vid nederbörd kan material förstöras och arbetseffektiviteten minskar. Om du beställer dagliga väderleksrapporter täcker arbetarna över det material som ligger i lager.

Genom att beställa väderskydd, som täcker hela byggnaden, kan byggarbetet utföras i samma takt oavsett om det regnar eller inte. Väderskydd kostar emellertid att montera upp och senare att montera ned. Dessutom tillkommer en daglig hyreskostnad.

Planering

Du kan i planeringsfasen, dvs innan byggstart, göra många val. Under spelets gång kan du sedan justera planen genom att ändra eller flytta på en inplanerad åtgärd. Vilka åtgärder som är inplanerade återges i tidplanen. Du kan även ange vilket medbestämmande arbetarna ska ha i planeringsprocessen. Detta påverkar arbetarnas motivation positivt, men planering tar tid i anspråk som annars skulle kunna användas till produktionen.

Planera leveranser före byggstart

Ställ först in den totala mängden material som du vill ha projektet och när den första leveransen ska ske. Om du beställer för mycket material i detta skede och väljer att minska mängden under spelets gång tillkommer en straffavgift på 10 % av mellanskillnaden.

Leveranserna kan ske på två sätt. Ett sätt är att ange hur ofta leveranserna ska ske och antalet enheter per leverans. Detta förutsätter att du vet i vilken takt materialet kommer att monteras. Ett annat sätt är att ange en viss lagernivå, vid vilken avrop ska ske och hur många enheter ett avrop ska omfatta. Tiden mellan avrop och leverans är olika lång för de fyra materialslagen.

Yrkesarbetare

Du anger hur många arbetare av varje kategori som ska finnas på byggarbetsplatsen och vilken dag de ska börja arbeta. Under spelets gång kan du öka såväl som minska antalet arbetare. Denna åtgärd får genomslag direkt.

Du bestämmer också hur stor del av arbetstiden som de ska använda till produktion genom att ange hur stor andel av arbetstiden som de ska ägna sig åt planering och städning. Produktionen består i att hämta material från lagerplatsen och att montera det. Hur många arbetare som ska involveras i respektive moment bestämmer spelaren.

Arbetseffektivitet och motivation

Arbetseffektiviteten beror av hur motiverade arbetarna är. Motivationen ökar om arbetarna slipper vänta, om de deltar i planeringen och om det är ordning på byggarbetsplatsen. Det tar tid att förändra arbetarnas motivation, så försök att skapa bra förutsättningar från start.

Ordning

När projektet startat är arbetsplatsen i ordning. Ordningen försämras om primärlagret är fullt och material måste placeras på annan plats. Ordningen försämras också av bristande motivation och om arbetarna ägnar för lite tid åt städning.

Projektfakta

Nivå 1

I detta projekt ska du bygga en 1,5-plans villa med en boarea (BOA) på 170 m² och en budget på 2,5 mkr. Fyra aktiviteter ska genomföras. Till din hjälp har du fyra kategorier av yrkesarbetare.

I tabellen redovisas

Stomme Stomkomplettering Invändigt ytskikt Installationer
Antal enheter som ska monteras in (st) 2150 1460 610 900
Antal enheter/timme som en arbetare kan montera då effektiviteten är 70% 2,1 1,4 0,7 1,4
Maximalt antal arbetare 12 8 8 8
Materialkostnad, kr/enhet 600 700 700 750
Avropstider (dagar) 1 2 3 3

Övriga kostnader

Gemensamma kostnader: 13 000 kr/dag

Löner: 285 kr/timme för varje yrkesarbetare

Väderrapporter: 300 kr/dag

Väderskydd, montering: 40 000 kr

Väderskydd, hyra: 200 kr/dag

Leveranskostnad: 5 000 kr/leverans

Maximalt antal enheter i primärlagret: 430

Nivå 2

I detta projekt bygger Du ett flerfamiljshus i tre våningar. Projektet består av 2 200 m2 BOA (boarea). Den totala budgeten är 24 mkr. Fyra aktiviteter ska genomföras. Till din hjälp har du fyra kategorier av yrkesarbetare.

I tabellen redovisas

Stomme Stomkomplettering Invändigt ytskikt Installationer
Antal enheter som ska monteras in (st) 5400 5400 1800 2400
Antal enheter/timme som en arbetare kan montera då effektiviteten är 70% 1,2 0,8 0,8 1,4
Maximalt antal arbetare 20 15 15 10
Materialkostnad, kr/enhet 1050 875 875 700
Avropstider (dagar) 1 2 5 5

Övriga kostnader

Gemensamma kostnader: 37 000 kr/dag

Löner: 285 kr/timme för varje yrkesarbetare

Väderrapporter: 300 kr/dag

Väderskydd, montering: 800 000 kr

Väderskydd, hyra: 1 250 kr/dag

Leveranskostnad: 5 000 kr/leverans

Maximalt antal enheter i primärlagret: 6000

Nivå 3

I detta projekt bygger Du ett kontorskomplex i åtta våningsplan Projektets budget är 280 mkr. Fyra aktiviteter ska genomföras. Till din hjälp har du fyra kategorier av yrkesarbetare.

I tabellen redovisas

Stomme Stomkomplettering Invändigt ytskikt Installationer
Antal enheter som ska monteras in (st) 38 000 40 000 24 000 100 000
Antal enheter/timme som en arbetare kan montera då effektiviteten är 70% 1,2 0,8 0,8 1,4
Maximalt antal arbetare 20 20 20 30
Materialkostnad, kr/enhet 1050 875 875 700
Avropstider (dagar) 1 2 5 5

Övriga kostnader

Gemensamma kostnader: 100 000 kr/dag

Löner: 285 kr/timme för varje yrkesarbetare

Väderrapporter: 300 kr/dag

Väderskydd, montering: 2 400 000 kr

Väderskydd, hyra: 5 000 kr/dag

Leveranskostnad: 5 000 kr/leverans

Maximalt antal enheter i primärlagret: 8000

Spela

Du kan välja att spela i en äldre version, som har enklare grafik, eller en nyare version, som har bättre grafik. Tryck på den version som du vill använda. Handledningen följer den nya versionen.

Spelet finns på engelska och svenska. Tryck på flaggan för det språk du vill använda.

På denna sida kan du se de 10 bästa resultaten genom alla tider och de 10 bästa resultaten under de senaste 30 dagarna (tryck på "Hi-Score") och läsa detaljerade förutsättningar för spelet (tryck på "Help"). De detaljerade förutsättningar finns också i inledningen av denna handledning.

Tryck på pilen nere till höger för att gå vidare.

Nästa steg är att välja spelnivå. Tryck på den spelnivå (Byggnad) som du vill spela.

Välj det byggföretag som du vill representera. Du kan välja NCC eller Skanska, som har bidragit i utvecklingen av spelet, eller det påhittade företaget Bygg AB. Företagets logotype kommer du att se på byggplatsens informationsskyltar under spelets gång. Tryck på det företag du vill vara.

Skriv ditt namn i det tomma fältet. Om du spelar i en grupp, t ex som del i en utbildning, är det viktigt att du skriver in hela ditt namn.

Tryck på pilens spets för att fortsätta.

Planering

Göra val i förväg

Nu är det dags att registrera dina val innan du startar spelet. Du kan ta god tid på dig att planera. I detta skede uppstår inga kostnader. Du kan ändra dina val under spelets gång, men akuta omplaneringar kostar pengar och kommer att märkas på slutresultatet.

Du ska göra flera val

Arbetarna Material

Tryck OK för att registrera ditt val. Fortsätt sedan med nästa materialslag.

Lagerfördelning

Den initiella fördelningen mellen de olika materialens lagerytor. Om du vill öka ett materials andel och inte har något outnyttjat måste du först minska andelen på någon av de andra materialen.

Fördelning av arbetstid

Ange hur mycket arbetstid som yrkesarbetarna ska ägna åt planering och städning. Dra pil för att ange procentuell andel av arbetstiden. När du ökar tid för planering och städning minskar tiden för produktion.

Väderrapporter och väderskydd

Om du vill ha väderleksrapporter. Tryck på beställ och ange dag för när du vill börja ha rapporterna.

Om du vill täcka in hela byggarbetsplatsen med ett väderskydd. Tryck på beställ och ange dag för när du vill ha väderskyddet monterat.

Starta spelet

Tryck på "Planering klar - Börja bygg!" längst upp till höger för att starta spelet. När du har tryckt på startknappen börjar byggandet efter den planering som du har gjort.

Omplanering

När du har startat spelet kan du följa byggarbetet, kostnadsutvecklingen mm direkt på skärmen. Du kan också planera om under arbetets gång.

På skärmen kan du följa hur arbetarna rör sig på byggplatsen och hur byggnaden växer fram. Du kan vrida bilden för att se byggnaden från olika vinklar.

Du kan också följa:

Hur stor andel av projektet som genomförts (liggande stapeln längst upp till vänster).

Vecka och kalenderdag (klockan långt upp till vänster)

För varje aktivitet kan du också se (långt upp till vänster)

Aktuell lagervolym (antal enheter i lager)

Antal aktiviteter som pågår respektive som kan genomföras.

Antal arbetare som utför arbete respektive som är på plats. (8/12 innebär att det är 12 arbetare på byggplatsen och 8 av dessa utför arbete).

Effektivitet mm på byggplatsen (hastighetsmätarna långt upp i mitten)

Aktuell effektivitet (max är 100 %)

Aktuell ordning (max är 100 %)

Aktuell motivation (max är 100 %)

I högerkolumnen kan du se dina val och göra förändringar under tiden som arbetet pågår. Du kan t ex

Beställa extra material om ett visst materialslag tar slut. Ett vanligt misstag är att man underskattar hur mycket material som förstörs vid t ex regn och måste kasseras.

Öka eller minska antalet arbetare. När en aktivitet är helt klar ska du "skicka hem" arbetarna, dvs minska antalet arbetare till 0.

Längst ner på skärmen kan du se när leveranser mm kommer till byggplatsen utifrån dina val.

Analysera

När bygganden har färdigställts avslutas spelet automatiskt och du kan se slutkostnaden och din placering. Du kan också analysera hur mycket slöseri det varit och av vilken sort.

Analysera resultatet genom att trycka på de fem flikarna i högerkolumnen.

Översikt

Total byggtid

Total kostnad

Totalt stillestånd

Planering

Stillestånd (totalt)

Materialväntan

Väntan på föregående aktör

Ett diagram visar när under projekttiden som väntan uppstod.

Material

Totalt antal leveranser

Diagram över levererat material

Andel skadat material

Diagram över lagernivåer

Personal

Diagram över antal yrkesarbetare på arbetsplatsen

Diagram över arbetsplatsdynamiken, dvs hur effektiviteten, motivationen, planeringen, ordningen och städningen har varierat över tiden.

Kostnader (kr)

Arbetskostnad (totalt), fördelad på värdeskapande, nödvändigt och Icke-värdeskapande

Materialkostnad (totalt) och hur stor andel som var slöseri

Transportkostnader (totalt)

Lagerkostnader (totalt)

Väderprognoser (totalt)

Väderskydd, fördelad på kostnad för montering och löpande

Exempel på analys

Resultat

Ditt resultat hamnade på plats 56 för de senaste 30 dagarna och plats 1659 genom alla tider.

Översikt

Total byggtid: 96 dagar

Total kostnad: 31 267 080 SEK

Totalt stillestånd: 12 845 timmar

Planering

Stillestånd (totalt): 39 %

Materialväntan: 4 %

Väntan på föregående aktör: 29 %

Ett diagram visar när under projekttiden som väntan uppstod.

Material

Totalt antal leveranser: 42 st

Diagram över levererat material

Andel skadat material: 21 %

Diagram över lagernivåer

Personal

Diagram över antal yrkesarbetare på arbetsplatsen

Diagram över arbetsplatsdynamiken, dvs hur effektiviteten, motivationen, planeringen, ordningen och städningen har varierat över tiden.

Kostnader (kr)

Arbetskostnad (totalt)
9 274 755 kr
• Värdeskapande
4 770 957 kr
• Nödvändigt
842 973 kr
• Icke-värdeskapande
3 660 825 kr
Materialkostnad (totalt)
17 762 500 kr
• Varav slöseri
3 850 716 kr
Transportkostnader (totalt)
210 000 kr
Lagerkostnader (totalt)
439 025 kr
Väderprognoser (totalt)
28 800 kr
Väderskydd:
0 kr
• Montering
0 kr
• Löpande
0 kr

Analys

Totalkostnaden var 31,2 mkr, vilket kraftigt överskrider budget om 24 mkr. Två typer av slöseri dominerar.

Det största slöseriet är 3,85 mkr p g a skadat material. 21 % av materialet skadades. Förslag till lösning är att prova väderskydd, som kostar betydligt mindre än det kasserade materialet.

Det näst största slöseriet är 3,66 mkr p g a icke-värdeskapande arbete. 29 % av den totala arbetstiden stod yrkesarbetarna overksamma för att vänta på att föregående yrkesgrupp skulle bli klara med sina arbetsmoment. Förslag till lösning är att göra en tydligare plan utifrån den kritiska linjen.